บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน (ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท)

เอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียม

 1. กรอกแบบฟอร์ม Click
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า
 3. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าแรก
 4. รูปสี พื้นหลังสีขาวตามกฏระเบียบวีซ่าจีน
 5. สำเนาหน้าวีซ่าจีนที่เคยได้ (หากมี)
 6. สำเนาหน้าหนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากวีซ่าจีนที่เคยได้รับอยู่ในหนังสือเดินทางเล่มเดิม)

เพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นขอที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

 1. สำเนาสูติบัตร
 2. สำเนาหนังสือเดินทางพ่อ-แม่
 3. หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป (กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ-แม่ หรือเดินทางกับพ่อหรือแม่ฝ่ายหนึ่ง)

เอกสารเพิ่มเติมของวีซ่าแต่ละประเภท

วีซ่าท่องเที่ยว L

 1. ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 2. ใบจองโรงแรม

*กรณีให้ทาง Sinovast ดำเนินการให้จะบริการออกใบจองตั๋วเครื่องบินและใบจองโรงแรมให้ด้วย

วีซ่าธุรกิจ M

 1. หนังสือเชิญจากหน่วยงานประเทศจีน

วีซ่านักเรียน X1 / X2

 1. เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัย
 2. Jw201 หรือ Jw202

วีซ่าเยี่ยมเยียน S1 / S2

 1. หนังสือเชิญจากสมาชิกครอบครัวชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศจีน
 2. เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครกับผู้เชิญ
 3. สำเนาหนังสือเดินทางและสำเนาใบอนุญาตพำนักอาศัย(Residence Permit)ของผู้เชิญ

วีซ่าทำงาน Z

 1. หนังสือชี้แจงอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ(Notification Letter of Foreigner’s Work Permit in the People’s Republic of China)

ปรึกษาและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ข่าวสารอื่น ๆ

Summer Camp in Guilin 2023

เปิดรับสมัครเเล้ววันนี้ -31 พ.ค.นี้ (จำนวนจำกัด)🙋‍♀️มีพี่เลี้ยงคนไทยดูเเลตลอดโครงการ📍คุณสมบัติ : รับสมัครอายุตั้งเเต่ 15 ปีขึ้นไปไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐา[…]

บริการยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ในต่างประเทศ (แบบด่วน)

เอกสารสำหรับการยื่นขอ 1.สำเนาหนังสือเดินทาง2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ. นามสกุล (ถ้ามี)5.สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบ[…]

line@