บริการยื่นขอ Non criminal record-ใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ในต่างประเทศ (แบบด่วน 7 วันทำการ)

เอกสารสำหรับการยื่นขอ

1.สำเนาหนังสือเดินทาง
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ. นามสกุล (ถ้ามี)
5.สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
6.สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับเพศชายที่มีอายุไม่เกิน47 ปี)
7.รูปถ่ายหน้าตรง
8.เอกสารรับรองประเทศที่นำไปใช้ (เช่น วีซ่า,พาสปอร์ตแฟนต่างชาติ ,สัญญาจ้างงานใน ตปท. หรือใบตอบรับจากสถานศึกษาใน ตปท. )

ข่าวสารอื่น ๆ

บริการรับยื่นขอวีซ่าจีนทุกประเภท (ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท)

เอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียม เพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นขอที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เอกสารเพิ่มเติมของวีซ่าแต่ละประเภท วีซ่าท่องเที่ยว L วีซ่าธุรกิจ M ว[…]

Shanghai Summer Camp July 2024

เดินทาง 13-27 กรกฎาคม 2024 รับสมัครอายุตั้งเเต่ 12 ปีขึ้นไป **ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน สมัครได้เเล้วตั้งเเต่วันนี้ – 30 เมษายน 2024 รายละเอ[…]

line@