บริการยื่นขอใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ในต่างประเทศ (แบบด่วน)

เอกสารสำหรับการยื่นขอ

1.สำเนาหนังสือเดินทาง
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
3.สำเนาทะเบียนบ้าน
4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ. นามสกุล (ถ้ามี)
5.สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
6.สำเนาหลักฐานทางทหาร (สำหรับผู้ชาย) อายุ เกิน 47 ปีไม่ใช้
7.รูปถ่าย
8.เอกสารรับรองประเทศที่นำไปใช้ (เช่น วีซ่า,พาสปอร์ตแฟนต่างชาติ ,สัญญาจ้างงานใน ตปท. หรือใบตอบรับจากสถานศึกษาใน ตปท. )

ข่าวสารอื่น ๆ

บริการรับยื่นขอวีซ่าจีน (ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท)

เอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียม เพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นขอที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เอกสารเพิ่มเติมของวีซ่าแต่ละประเภท วีซ่าท่องเที่ยว L *กรณีให้ทาง Sin[…]

line@