หลักสูตร

หลักสูตร

เรียนภาษาจีน

โปรแกรมภาษาจีนกลางสำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาจีน เราขอแนะนำให้ท่านเรียนภาษาที่ประเทศจีนโดยตรงเนื่องจากท่านสามารถใช้ภาษาที่ท่านเรียนมาโดยทันที ซึ่งต่[…]

ปริญญาตรี

ในปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดกว้างทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยของจีนให้ก้าวสู่ระด[…]

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทจีนเป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเปิดสอนให้กับนักเรียนต่างชาติ ใช้ระยะเวลาเรีย[…]

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก ปัจจุบันการศึกษาระดับปริญญาเอกของจีน เปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่สอนบรรยายอังกฤษ ทำให้นักศึกษาสามาร[…]

line@