ปริญญาเอก

ปริญญาเอก

ปัจจุบันการศึกษาระดับปริญญาเอกของจีน เปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่สอนบรรยายอังกฤษ ทำให้นักศึกษาสามารถทำวิทยานิพนธ์ หรือทำวิจัยเป็นภาษาอังกฤษได้ ใช้ระยะเวลาเรียนประมาณ 3 ปี ผู้เรียนจะต้องนำเสนอหัวข้อที่จะทำต่ออาจารย์มหาวิทยาลัย เมื่ออาจารย์ตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาจึงสามารถสมัครเข้าเรียนได้ โดยสามารถค้นหาอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญในงานวิจัยที่ต้องการศึกษาได้จากหนังสือแนะนำอาจารย์หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย การเรียนจะมีบางวิชาที่ต้องเข้าชั้นเรียน แต่จะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการทำวิทยานิพนธ์ก่อนที่จะเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาขออนุมัติจบ

ระยะเวลาเรียน  
3 ถึง 5 ปี

ลักษณะการเรียน 
มีการทำวิทยานิพนธ์หรือวิจัยเป็นหลัก อาจมีการเข้าชั้นเรียนบ้าง 

การรับสมัคร 
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเดือนกันยายน (ปิดรับสมัคร เดือนกรกฎาคม)
**รายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

วีซ่า
ผู้สมัครจะได้รับใบตอบรับเข้าเรียน คือ JW202 และ Admission Notice โดยนำเอกสารดังกล่าวไปทำวีซ่านักเรียน (X1) ที่สถานทูตได้ หลังจากเข้าประเทศจีนจะต้องตรวจร่างกายและเปลี่ยนเป็นผู้พำนักอาศัย Resident Permit ภายใน 30 วัน

คุณสมบัติ     
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้อง

ที่พัก
ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งห้องคู่และห้องเดี่ยว (ในบางมหาวิทยาลัย)

เอกสารที่ใช้สมัคร
1. หัวข้อและเค้าโครงของวิทยานิพนธ์
2. สำเนาหนังสือเดินทางของตนเองและผู้ปกครอง
3. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
4. จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ
5. ผลสอบ HSK หรือ TOEFL หรือ IELTS รายละเอียดแล้วแต่หลักสูตร

หลักสูตรอื่น ๆ

ปริญญาตรี

ในปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดกว้างทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยของจีนให้ก้าวสู่ระด[…]

เรียนภาษาจีน

โปรแกรมภาษาจีนกลางสำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาจีน เราขอแนะนำให้ท่านเรียนภาษาที่ประเทศจีนโดยตรงเนื่องจากท่านสามารถใช้ภาษาที่ท่านเรียนมาโดยทันที ซึ่งต่[…]

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทจีนเป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเปิดสอนให้กับนักเรียนต่างชาติ ใช้ระยะเวลาเรีย[…]

line@