ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทจีน
เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเปิดสอนให้กับนักเรียนต่างชาติ ใช้ระยะเวลาเรียน 2-3 ปี มีการทำวิทยานิพนธ์เพื่อจบการศึกษา ผู้เรียนต้องมีผลสอบ HSK ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (บางแห่งจะมีการสอบเข้าตรง ซึ่งสอบร่วมกับนักเรียนต่างชาติ ในขณะที่บางแห่งจะดูจากเอกสารและผล HSK ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

หลักสูตรปริญญาโทอินเตอร์
เป็นหลักสูตรบรรยายอังกฤษ เปิดสอนในสาขาที่มีผู้สนใจมาก เช่น MBA , International Business , Finance , Logistics , Engineering 

๐ MBA Inter 
เป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษาต่างชาติไปเรียนมากที่สุด รับผู้จบปริญญาตรีในทุกสาขา ใช้ระยะเวลา 1.5 ถึง 2 ปี สำหรับหลักสูตรอินเตอร์บางแห่ง อาจต้องการผล GMAT เพิ่มเติม และผู้สมัคร ควรมีประสบการณ์ทำงานก่อนสมัคร

๐ International Business Inter
เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่นักศึกษานิยมไปเรียน เพราะส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เน้นเรื่องการค้าระหว่างประเทศทั้งทางด้านการตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ ใช้ระยะเวลา 1.5 ถึง 2 ปี ผู้สมัครควรมีผลสอบ TOEFL หรือ IELTS

๐ Finance Inter
หลักสูตรนี้เป็นสาขาที่ให้ผู้เรียนสามารถทำงานกับสถาบันการเงินได้ เนื้อหาประกอบไปด้วย เศรษฐศาสตร์ บัญชี และสถิติ ใช้ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี 

๐ Logistics Management Inter
เป็นหลักสูตรเปิดใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น เป็นสาขาที่เรียนเกี่ยวกับการจัดสรรทรัพยากรการผลิต การเก็บและกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ระยะเวลา 1 ถึง 2 ปี

๐ Information Technology
มีหลักสูตรทั้งด้าน Hardware และ Software รับผู้จบในสาขาเดียวกันหรือใกล้เคียงใช้เวลา 2 ปี โดยมีทั้งการฝึกงาน และทำโครงการก่อนจบ ระยะเวลาเรียน 1 ถึง 3 ปี

ลักษณะการเรียน
มีการบรรยาย สัมมนากลุ่มย่อย รวมถึงการทำวิทยานิพนธ์จบการศึกษา

การรับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเดือนกันยายน  (ปิดรับสมัคร เดือนกรกฎาคม)
**รายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

วีซ่า
ผู้สมัครจะได้รับใบตอบรับเข้าเรียน คือ JW202 และ Admission Notice โดยนำเอกสารดังกล่าวไปทำวีซ่านักเรียน (X1) ที่สถานทูตได้ หลังจากเข้าประเทศจีนจะต้องตรวจร่างกายและเปลี่ยนเป็นผู้พำนักอาศัย Resident Permit ภายใน 30 วัน

คุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่พัก
ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งห้องคู่และห้องเดี่ยว (ในบางมหาวิทยาลัย)

เอกสารที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหนังสือเดินทางของตนเองและผู้ปกครอง
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
3. สำเนา Transcript และใบจบการศึกษา
4. จดหมายแนะนำจากอาจารย์หรือที่ทำงาน 2 ฉบับ
5. ผลสอบ HSK หรือ TOEFL หรือ IELTS รายละเอียดแล้วแต่หลักสูตร บางแห่งต้องการประสบการณ์การทำงาน หรือ GMAT ในกรณีที่สมัคร MBA

หลักสูตรอื่น ๆ

ปริญญาตรี

ในปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดกว้างทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยของจีนให้ก้าวสู่ระด[…]

เรียนภาษาจีน

โปรแกรมภาษาจีนกลางสำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาจีน เราขอแนะนำให้ท่านเรียนภาษาที่ประเทศจีนโดยตรงเนื่องจากท่านสามารถใช้ภาษาที่ท่านเรียนมาโดยทันที ซึ่งต่[…]

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก ปัจจุบันการศึกษาระดับปริญญาเอกของจีน เปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่สอนบรรยายอังกฤษ ทำให้นักศึกษาสามาร[…]

line@