ปริญญาตรี

ในปัจจุบัน ประเทศจีนได้เปิดกว้างทางการศึกษา โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา มีการให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาต่างชาติ เพื่อยกระดับมหาวิทยาลัยของจีนให้ก้าวสู่ระดับต้นๆ ของโลก 

หลักสูตรปริญญาตรี – เรียนกับนักศึกษาจีน
เป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆ เปิดสอน มีการสอบ ตัดเกรดแบบเดียวกับนักศึกษาจีน ดังนั้นผู้เรียนต้องมีผลสอบ HSK ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด การสมัครเข้าเรียนบางแห่งจะมีการสอบตรง (สอบกับนักเรียนต่างชาติ) บางแห่งจะดูจากเอกสารและผลสอบ HSK ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

หลักสูตรปริญญาตรี – เรียนกับนักศึกษาต่างชาติ
เป็นหลักสูตรเพื่อช่วยนักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนหลักสูตรจีนแต่ไม่มีพื้นฐานหรือมีพื้นฐานน้อย โดยทั่วไปจะเปิดในคณะศิลปศาสตร์ เอกภาษาจีน , คณะบริหารธุรกิจหรือคณะเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเปิดหลักสูตรดังกล่าวให้นักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะ โดยมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่า เช่น บางแห่งไม่ต้องการผลสอบ HSK หรือใช้ผลคะแนนที่ต่ำกว่าก็สามารถเรียนได้ 

หลักสูตรปริญญาตรีอินเตอร์
เป็นหลักสูตรบรรยายอังกฤษ เปิดในสาขาที่นักเรียนต่างชาติสนใจ เช่น บริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์ , คอมพิวเตอร์ ,วิศวกรรมศาสตร์และแพทยศาสตร์ โดยทั่วไปจะมีวิชาภาษาจีนเบื้องต้นสำหรับผู้เรียน ผู้สมัครควรมีผลการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 
หลักสูตรอินเตอร์
๐ เศรษฐศาสตร์อินเตอร์
เป็นหลักสูตรที่เน้นพื้นฐานด้านเศรษฐศาสตร์ และการนำทฤษฎีไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ 

๐ บริหารธุรกิจอินเตอร์ 
เป็นหลักสูตรที่เน้นการทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานในบริษัทเอกชน มุ่งให้ความรู้ด้าน บัญชี การเงิน การตลาด เศรษฐศาสตร์ งานบุคคล โดยจะมีการแบ่งเป็นสาขาต่างๆเช่น การตลาด การเงิน และธุรกิจระหว่างประเทศ

๐ แพทยศาสตร์อินเตอร์ หรือ MBBS
เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่นักศึกษาไทยนิยมไปเรียน เพราะค่าเรียนไม่สูง ก่อนสมัคร ผู้สมัครต้องตรวจสอบก่อนว่า หลักสูตรได้รับการรับรองจากแพทยสภา และนักศึกษาต้องสอบใบประกอบโรคศิลป์ของไทยก่อนจึงจะสามารถรักษาคนไข้ในไทยได้

๐ หลักสูตรเตรียมความพร้อมสำหรับปริญญาตรี
เป็นอีกหนึ่งหลักสูตรที่หลายมหาวิทยาลัยเปิดให้นักศึกษาต่างชาติที่ต้องการเรียนปริญญาตรีบรรยายจีนมาเรียนเตรียมความพร้อมก่อน มีระยะเวลาประมาณ 1 ปี ผู้เรียนจะได้เรียนวิชาพื้นฐาน เช่น ภาษาจีน คณิตศาสตร์ และวิชาหลักอื่นๆที่จะใช้เรียนต่อในปริญญาตรี โดยผู้สมัครควรมีความรู้พื้นฐานภาษาจีน ก่อนจบจะมีการทดสอบเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนั้นๆ ต่อไป

ระยะเวลาเรียน
หลักสูตรทั่วไป 4 ปี ยกเว้นแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์และสัตวแพทย์ จะใช้เวลาเรียน 6 ปี   

ลักษณะการเรียน
มีการบรรยาย สัมมนากลุ่มย่อย รวมถึงการทำสารนิพนธ์เพื่อจบการศึกษา

การรับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1 เริ่มเดือนกันยายน (ปิดรับสมัคร เดือนกรกฎาคม) **รายละเอียดขึ้นอยู่กับแต่ละมหาวิทยาลัย

วีซ่า
ผู้สมัครจะได้รับใบตอบรับเข้าเรียน คือ JW202 และ Admission Notice โดยนำเอกสารดังกล่าวไปทำวีซ่านักเรียน (X1) ที่สถานทูตได้ หลังจากเข้าประเทศจีนจะต้องตรวจร่างกายและเปลี่ยนเป็นผู้พำนักอาศัย Resident Permit ภายใน 30 วัน

คุณสมบัติ
ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ (สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องยื่นเอกสารเพื่อรอการพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัย)

ที่พัก
ที่พักภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งมีทั้งห้องคู่และห้องเดี่ยว (ในบางมหาวิทยาลัย)

เอกสารที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหนังสือเดินทางของตนเองและผู้ปกครอง
2. รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 5 รูป
3. สำเนา Transcript และใบจบการศึกษา
4. จดหมายแนะนำจากอาจารย์ 1 ฉบับ
5. ผลสอบ HSK หรือ TOEFL หรือ IELTS แล้วแต่หลักสูตร

หลักสูตรอื่น ๆ

ปริญญาโท

หลักสูตรปริญญาโทจีนเป็นหลักสูตรที่ให้นักศึกษาต่างชาติเรียนร่วมกับนักศึกษาจีนในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยนั้นๆเปิดสอนให้กับนักเรียนต่างชาติ ใช้ระยะเวลาเรีย[…]

ปริญญาเอก

ปริญญาเอก ปัจจุบันการศึกษาระดับปริญญาเอกของจีน เปิดกว้างในการรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งมีหลายหลักสูตรที่สอนบรรยายอังกฤษ ทำให้นักศึกษาสามาร[…]

เรียนภาษาจีน

โปรแกรมภาษาจีนกลางสำหรับท่านที่ต้องการเรียนภาษาจีน เราขอแนะนำให้ท่านเรียนภาษาที่ประเทศจีนโดยตรงเนื่องจากท่านสามารถใช้ภาษาที่ท่านเรียนมาโดยทันที ซึ่งต่[…]

line@