Beijing Language and Culture University

Beijing Language and Culture University

มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง

          มหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่ง ก่อตั้งเมื่อปี ค.ศ.1962 เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสอนภาษาจีน ให้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะ โดยมีประสบการณ์มากว่า 40 ปี และมีการศึกษาค้นคว้าวิธีการสอนภาษาจีนให้ชาวต่างชาติให้ได้ผลตามหลักวิทยาศาสตร์มากที่สุด ในระยะเวลาที่ผ่านมามีนักศึกษาจากประเทศต่างๆทั่วโลกกว่า 160 ประเทศมาศึกษาภาษาจีนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จํานวนนักเรียนที่ผ่านการศึกษามีมากกว่า 70,000 คน ปัจจุบันแต่ละปีจะมีนักศึกษาต่างชาติประมาณ 6,000 คน มาศึกษาที่สถาบันแห่งนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยภาษาและวัฒนธรรมปักกิ่งจะสอนวิชาด้านภาษาและวัฒนธรรมแล้ว ยังสอนวิชาไอที และการเงิน สอนหลักสูตรตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโทถึงปริญญาเอก นอกจากนี้ยังมีหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นอีกมากมายให้เลือกเรียน

หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรภาษาจีน
   – ภาษา 1 เทอม รายละเอียด
   – ภาษา 1 ปี    รายละเอียด

หลักสูตรปริญญาตรี รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท รายละเอียด

รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
http://english.blcu.edu.cn/

รายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

แนะนำสถานที่เรียนอื่น ๆ

line@