Jinan university

Jinan University

มหาวิทยาลัยจี้หนาน

        มหาวิทยาลัยจี้หนานก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1906 เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของจีนที่สังกัดสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเล สำนักนายกรัฐมนตรี แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นมหาวิทยาลัย 1 ใน 100 แห่งที่ได้รับความสำคัญในการพัฒนาเพื่อ มุ่งสู่ศตวรรษที่ 21 สถาบันภาษาจีน มหาวิทยาลัยจี้หนานจัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี ค.ศ. 1953 และรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยจี้หนานเมื่อปี ค.ศ. 1993 เป็น สถาบันที่มุ่งเน้นวิชาการศึกษาภาษาจีน วัฒนธรรมจีนและชั้นเตรียมอุดมศึกษา สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ปัจจุบันนี้ทางสถาบันเป็น “ศูนย์กลางการศึกษาภาษาจีน” ของสำนักงานกิจการชาวจีนโพ้นทะเลและคณะรัฐมนตรีแห่งประเทศจีน เป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนการสอนภาษาจีนและวิชาการศึกษาภาษาจีน สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและมีศักยภาพสูงที่สุดในภาคใต้ของประเทศจีน


รายละเอียดหลักสูตร

ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม

https://english.jnu.edu.cn/main.htm

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@