Tongji University

Tongji University

มหาวิทยาลัยถงจี้

มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงก่อตั้งในปี พ.ศ. 2439 (ค.ศ. 1896) ในเมืองเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน อยู่ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยรัฐที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศจีนและได้รับการจัดเป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 4 จาก 20 อันดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของประเทศจีน เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญที่ทางเมืองเซี่ยงไฮ้และกระทรวงศึกษาธิการร่วมก่อตั้งขึ้น แต่เดิมจัดตั้งในนามสถาบันหนานหยางในปี 1896 นับเป็นสถาบันเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีน ปัจจุบันมีทั้งหมด 24 คณะ โรงพยาบาล 2 แห่งและโรงพยาบาลร่วม 12 แห่ง ฐานผลิตบัณฑิตปริญญาเอกระดับเกรดเอ 22 แห่ง และเกรดบี 143 แห่ง ฐานผลิตบัณฑิตปริญญาโท 179 แห่งและหน่วยงานแลกเปลี่ยนระดับปริญญาเอก 23 แห่ง งานวิจัยระดับประเทศ 22 แห่ง ห้องทดลองระดับชาติ 6 แห่ง ศูนย์บัณฑิตวิทยาลัยระดับชาติ 4 แห่ง ศูนย์เปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยี 1 แห่ง ศูนย์ร่วมมือองค์การอนามัยโลก 2 แห่ง คณาจารย์  2,800 คน เป็นราชบัณฑิตของสภาวิทยาศาสตร์ 15 คน สภาวิศวกรรมศาสตร์ 18 คน อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาระดับศาสตร์ในโครงการ “973” 7 คน ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ระดับประเทศ 33 คน มหาวิทยาลัยแห่งนี้จัดเป็นมหาวิทยาลัยชื่อดังอันดับ 3 ของประเทศมาหลายปี และได้รับรางวัลพัฒนาการเรียนการสอนดีเด่นติดต่อกัน 2 ปี

รายละเอียดหลักสูตร
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
https://en.tongji.edu.cn/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

แนะนำสถานที่เรียนอื่น ๆ

line@