Xiamen university

Xiamen university

มหาวิทยาลัยเซียะเหมิน
รายละเอียด
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
ค่าใช้จ่าย
รูปภาพ

          มหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมินตั้งอยู่ทางด้านใต้ของเมืองเซี่ยเหมิน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1921 เป็นมหาวิทยาลัยสหสาขาวิชาแห่งแรกที่ก่อตั้งขึ้นโดยชาวจีนโพ้นทะเล ปัจจุบันขึ้นตรงต่อหน่วยงานกระทรวงการศึกษาจีนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัย 100 แห่ง ที่ได้รับการคัดเลือกในโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยจีนขนานใหญ่แห่งศตวรรษที่ 21 กว่า 80 ปี ที่มหาวิทยาลัยได้สั่งสมประสบการณ์ทางวิชาการและการสอนจนมีชื่อเสียงทั้งในและต่างประเทศ ปัจจุบันมีนักศึกษาอยู่กว่า 14,244 คน มีสาขาต่างๆ ที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีกว่า 53 สาขา แบ่งเป็น 33 คณะ และยังมีสาขาต่างๆที่เปิดสอนในระดับปริญญาโทและเอก มีคณาจารย์กว่า 1,400 คน และอาจารย์ระดับศาสตราจารย์อีกกว่า 282 คน มีผลงานทางด้านวิชาการที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ ในส่วนของแผนกนักเรียนต่างชาติได้เริ่มเปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1956 ประกอบด้วยแผนกภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติ และแผนกการแพทย์แผนจีน ปัจจุบันมีนักเรียนจาก 80 ประเทศทั่วโลกจำนวนกว่า 300 คน เดินทางมาศึกษาต่อยังสถาบันในหลักสูตรต่างๆ ปี 2013 มหาวิทยาลัยเซี่ยเหมิน ได้รับการจัดอันดับ Top 100 Chinese Universities in 2013 โดยมหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมินอยู่ในอันดับที่ 25 มหาวิทยาลัย ได้รับการออกแบบวางผังอย่างสวยงาม ด้านหน้าติดทะเล ด้านหลังติดภูเขา ด้านข้างเป็นวัด ภายในมหาวิทยาลัยมีอาคารเก่าแก่สร้างเป็นสถาปัตยกรรมผสมระหว่างจีนกับตะวันตกและด้านหลังหอพักนักศึกษาต่างชาติอยู่ติดกับทะเลสามารถมองเห็นทะเลได้ชัดเจนจากหอพัก เทอมกันยายน ปี 2013 มหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมิน จะทำการย้ายการเรียนการสอนไปยังวิทยาเขต Xiang’an ซึ่งจะมีพื้นที่ใหญ่กว่ามหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมินเดิม ในปี 2021 ทางมหาวิทยาลัยคาดการณ์ว่าจะมีนักศึกษาเข้ามาศึกษาถึง 3 หมื่นคน ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเซี่ยเหมินได้เปิดบริการรถมหาวิทยาลัย ระยะการเดินทางประมาณ 70 นาที นอกจากนี้ได้เปิดการจราจรถนนอีก 3 เส้นทางในการเดินทางไปวิทยาเขต Xiang’an และยังมีรถประจำทาง สาย 751 ที่วิ่งจากมหาวิทยาลัยเซี่ยะเหมิน ผ่านวิทยาเขต Xiang’an ระยะทางมีทั้งหมด 31 สถานี ใช้เวลาประมาณเกือบสองชั่วโมง นอกจากนี้ยังมีรถประจำทาง สาย 704 และ 761ที่วิ่งจากศูนย์กลางขนส่ง MaXiang และ XinDianCheChang ผ่านวิทยาเขต Xiang’an


รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรภาษา

ภาษา 1 เทอม                  รายละเอียด
ภาษา 1 ปี                         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาตรี         รายละเอียด
หลักสูตรปริญญาโท         รายละเอียด

ระยะเวลาการสมัคร

ก่อนสิ้นเดือนมิถุนายน สำหรับเทอมเดือนกันยายนของทุกปี

ก่อนสิ้นเดือนธันวาคม สำหรับเทอมเดือนมีนาคมของทุกปี


รายละเอียดมหาวิทยาลัยเพิ่มเติม
https://en.xmu.edu.cn/

ายละเอียดเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครเรียน

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ ดาวน์โหลดที่นี่

รายละเอียดเอกสารและแบบฟอร์มวีซ่า ดาวน์โหลดที่นี่

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นที่ประเทศไทย

– ค่าสมัคร

– ค่าเข้าร่วมโครงการ

– ค่าเล่าเรียน

– ค่าหอพัก

– ค่าดำเนินการเอกสาร

– ค่าตั๋วเครื่องบิน

ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นเมื่อเดินทางถึงประเทศจีน

– ค่าลงทะเบียน (ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย)

– ค่าซื้อหนังสือ

– ค่าประกันหอพัก

– ค่าตรวจสุขภาพ (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปีขึ้นไป)

– ค่าประกันสุขภาพ

– ค่าเปลี่ยนวีซ่า (เฉพาะนักศึกษาที่เรียน 1 ปี ขึ้นไป)

– ค่าเปิดSIMโทรศัพท์

– ค่าทำเนียมเปิดบัญชีธนาคาร

– ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

line@