ข่าวสาร

ข่าวสาร

Shanghai Summer Camp July 2024

เดินทาง 13-27 กรกฎาคม 2024 รับสมัครอายุตั้งเเต่ 12 ปีขึ้นไป **ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาจีน สมัครได้เเล้วตั้งเเต่วันนี้ – 30 เมษายน 2024 รายละเอ[…]

บริการรับยื่นขอวีซ่าจีนทุกประเภท (ค่าบริการเริ่มต้น 1,000 บาท)

เอกสารพื้นฐานที่ต้องเตรียม เพิ่มเติมสำหรับผู้ยื่นขอที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เอกสารเพิ่มเติมของวีซ่าแต่ละประเภท วีซ่าท่องเที่ยว L วีซ่าธุรกิจ M ว[…]

บริการยื่นขอ Non criminal record-ใบรับรองประวัติอาชญากรรมเพื่อใช้ในต่างประเทศ (แบบด่วน 7 วันทำการ)

เอกสารสำหรับการยื่นขอ 1.สำเนาหนังสือเดินทาง2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน3.สำเนาทะเบียนบ้าน4.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ. นามสกุล (ถ้ามี)5.สำเนาทะเบียนสมรสหรือทะเบ[…]

line@