Events

Events

Nanjing Summer Camp 2018

Nanjing Summer Camp 2018 4 – 26 กรกฎาคม 2561 ภาพบรรยากาศการเรียนภาษา และวัฒนธรรมจีนหลักสูตรระยะสั้นณ เมืองหนานจิง ขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครองทุกท[…]

Chengdu Summer Camp 2018

Chengdu Summer Camp 2018 ภาพบรรยากาศการเรียนภาษา และวัฒนธรรมจีนหลักสูตรระยะสั้นณ เมืองเฉิงตู ขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครองทุกท่านที่ไว้วางใจ บริษัท ไซโนว[…]

NUFE Summer Camp 2018

NUFE Summer Camp 2018 9 – 24 เมษายน 2561 ภาพบรรยากาศการเรียนภาษา และวัฒนธรรมจีนหลักสูตรระยะสั้นณ เมืองหนานจิง ขอขอบคุณน้องๆ และผู้ปกครองทุกท่านท[…]

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนสตรีวิทยา ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนกับน้องๆโรงเรียนสตรีวิทยา ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2560

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนกับน้องๆโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2[…]

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

แนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีน ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ภาพบรรยากาศการแนะแนวการศึกษาต่อประเทศจีนกับน้องๆโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ ณ วันที่ 6 ธันวาคม […]

1 2 3 4 5
line@